صفحه اصلی > مشترکین > فهرست خدمات دولت 

فهرست خدمات مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی در زمینه دولت الکترونیک

فهرست خدمات شرکت گاز استان هرمزگان مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی در زمینه دولت الکترونیک به همراه کد مأخوذه که از سوی معاون محترم نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شده است به شرح ذیل می باشد:

هر یک از مشترکین گاز طبیعی که درخواست یکی از خدمات فوق الذکر را دارند می توانند با اعلام کد شناسه مربوطه به دفاتر خدمات پیشخوان دولت(دفاتر خدمات الکترونیک)، نسبت به انجام درخواست موردنظر خود اقدام فرمایند.

تصاویر منتخب