صفحه اصلی > میز خدمت > الزامات قانونی 

الزامات قانونی آن دسته از الزاماتی هستند كه توسط یك نهاد دولتی یا سازمان نظارتی تعیین می‌شوند. رعایت این الزامات در فعالیت هایی که مشمول رعايت قوانين و الزامات هستند اجباری می باشد. شرکت گاز استان هرمزگان الزامات قانونی مرتبط با این شرکت را شناسایی کرده و خود را ملزم به اجرای الزامات و بسط آنها در کليه فعاليتهای شرکت گاز  استان هرمزگان می داند.

 

 

تصاویر منتخب