خدمات الکترونیک

·        اشتراک پذیری مشترکین جزء

·        رفع اشکال قبض

·        اشتراک پذیری مشترکین عمده

·        تست کنتور گاز

·        ارائه قبض المثنی

·        نصب علمک

·        ارائه استعلام بدهی (تسویه حساب)

·        جمع آوری تجهیزات

·        ارائه استعلام سازمانها

·        جابجایی علمک

·        تغییر نام مشترک جز

·        قطع جریان گاز

·        اصلاح آدرس مشترک جزء

·        وصل مجدد جریان گاز

·        ثبت رقم کنتور مشترک جزء

·        ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب

·        اصلاح قبض

·        تفکیک کنتور گاز

·        تغییر ظرفیت

·        اقاله/فسخ قرارداد

·        تغییر نوع مصرف

·        تعویض و نصب کنتور

 

تصاویر منتخب